Aviso Legal

Aviso legal

1)  IDENTIFICACIÓN

 

O presente aviso legal regula o uso do sitio web  www.autonomosdixitais.com (en diante, A WEB), do que é titular LEARNING AND SUPPORT SERVICES, S.L.U. (en diante, PROPIETARIO DA WEB). O PROPIETARIO DA WEB, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle que:

 

 • A súa denominación social é: LEARNING AND SUPPORT SERVICES, S.L.U.
 • O seu CIF é: B27827567
 • O seu domicilio social está en: San Roque nº 59 Bajo, 36204 – Vigo (Pontevedra – España)
 • Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Tomo 4101, Libro de Sociedades 4101, Folio 140 Hoja PO-59756

 

Para comunicarse connosco, poñemos á súa disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:

 

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e o PROPIETARIO DA WEB consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

 

2)  USUARIOS

 

O acceso e/ou uso deste portal do PROPIETARIO DA WEB, creadora do sitio, atribúe a condición de USUARIO, ao que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

 

3)  USO DO PORTAL

 

O sitio web e os seus servizos, son de acceso libre e gratuíto, con todo, o PROPIETARIO DA WEB condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario, para converterse en usuario do portal. O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique ao PROPIETARIO DA WEB e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice. O usuario comprométese expresamente a facer un uso adecuado dos contidos e servizos do PROPIETARIO DA WEB e a non empregalos para, entre outros para:

 

 1. Difundir contidos, delituosos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apoloxía do terrorismo ou, en xeral, contrarios á lei ou á orde pública.
 2. Introducir na rede virus informáticos, ou realizar actuacións susceptibles de alterar, estragar, interromper ou xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos do PROPIETARIO DA WEB ou de terceiras persoas; así como obstaculizar o acceso doutros usuarios ao sitio web e aos seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales o PROPIETARIO DA WEB presta os seus servizos.
 3. Tentar acceder ás contas de correo electrónico doutros usuarios ou a áreas restrinxidas dos sistemas informáticos do PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros e, no seu caso, extraer información.
 4. Vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como violar a confidencialidade da información do PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros.
 5. Suplantar a identidade doutro usuario, das administracións públicas ou dun terceiro.
 6. Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos, ou iso resulte legalmente permitido.
 7. Solicitar datos con finalidade publicitaria e de remitir publicidade de calquera clase e comunicacións con fins de venda ou outras, de natureza comercial sen que medie a súa previa solicitude ou consentimento.

 

4)  POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O PROPIETARIO DA WEB quere poñer en coñecemento dos usuarios e clientes da súa páxina Web, a política levada a cabo respecto ao tratamento e protección dos datos de carácter persoal daquelas persoas que voluntariamente utilizan os formularios de contacto para contactar co PROPIETARIO DA WEB, así como o acceso á súa páxina propia, que impliquen a comunicación dos seus datos persoais ao PROPIETARIO DA WEB.

 

A.- Identificación do responsable do tratamento:

 

O PROPIETARIO DA WEB, provisto de CIF B27827567 , informa o usuario e cliente da súa páxina Web da existencia dun rexistro de actividades automatizado de datos persoais denominado CLIENTES, onde se recollen e almacenan os datos persoais que o usuario e o cliente comunícanlle a fin de xestionar a súa solicitude.

 

B.- Actualización das políticas:

 

O PROPIETARIO DA WEB modificará, sen aviso previo/previo aviso, a presente política de privacidade sempre que sexa necesario para adecuar a mesma a calquera cambio lexislativo, regulamentario, xurisprudencial, administrativo ou coa finalidade de adaptar @dicha política ás instrucións ditadas pola Axencia de Protección de Datos ou obxecto lexítimo de calquera modificación desta política, non obstante o anterior, será publicada e advertida na páxina Web do PROPIETARIO DA WEB. Por todo o anterior, o PROPIETARIO DA WEB, recomenda aos usuarios a lectura periódica destas políticas co fin de poder coñecer os cambios que nas mesmas efectúense.

 

C.- Finalidade do Rexistro de actividades:

 

O PROPIETARIO DA WEB non solicita na súa páxina Web, datos aos internautas que a visiten, salvo datos meramente identificativos, por tanto, a comunicación de datos persoais polo usuario ao PROPIETARIO DA WEB a través da súa páxina Web unicamente pode entenderse que terá lugar cando estes voluntariamente utilicen o servizo de formulario de contacto ou outras vías de comunicación para poñerse en contacto co PROPIETARIO DA WEB, dado que nestes casos o tratamento dos datos é inevitable e implícito ao sistema de comunicación. Para estes casos e os descritos no seguinte apartado, a entidade, informa o cliente que o tratamento dos datos realízase coas seguintes finalidades: Levar a cabo todas as xestións relacionadas coa elaboración de orzamentos, contratación e prestación de servizos do PROPIETARIO DA WEB, á empresa á que pertence ou no seu caso ao interesado que o solicite. Así como atender e contestar as comunicacións recibidas e as de prospección comercial para manter informado os usuarios de eventuais promocións.

 

D.- Consentimento:

 

Infórmase que, cando o usuario non manteña relacións comerciais co PROPIETARIO DA WEB, e realice o envío dun correo electrónico ou unha comunicación ao PROPIETARIO DA WEB, indicando outros datos persoais, devandito usuario estará a dar o seu consentimento libre, inequívoco, específico, informado e expreso para o tratamento dos seus datos persoais polo PROPIETARIO DA WEB, coas finalidades establecidas anteriormente, así como atender a súa comunicación ou enviar documentación. Aos mesmos efectos, o PROPIETARIO DA WEB informa que, se o cliente envía un correo electrónico ou comunica ao PROPIETARIO DA WEB os seus datos persoais en razón do cargo que ocupa nunha empresa, xa sexa como administrador, xerente, representante e/ou calquera outro cargo como persoa de contacto na empresa, entenderase que tal comunicación conleva a prestación do seu consentimento libre, inequívoco, específico, informado e expreso para o tratamento dos seus datos persoais polo PROPIETARIO DA WEB, coas finalidades establecidas anteriormente.

 

E.- Identificación dos destinatarios respecto dos que o PROPIETARIO DA WEB teña previsto a realización de cesións ou acceso a datos por conta de terceiros:

 

O PROPIETARIO DA WEB unicamente ten prevista a realización de cesións ou comunicacións de datos que en razón ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 2016 e a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e Garantía dos dereitos dixitais (en diante RGPD) deba realizar para atender as súas obrigacións coas Administracións Públicas, Organismos ou persoas directamente relacionadas co PROXECTO AUTONOMOS DIXITAIS, por tanto, unicamente poderán ser cedidos á Xunta DE GALICIA , entidade pública, promotora do proxecto, e ás entidades impartidoras da formación; nos casos que así se requira de acordo coa Lexislación vixente en cada materia e en cada momento ou nos supostos en que consentise expresamente. Igualmente o PROPIETARIO DA WEB pon en coñecemento do usuario, que calquera outra cesión de datos que deba realizar, será posta no seu coñecemento cando así o prevexa o RGPD, informándolle de modo expreso, preciso e inequívoco dos destinatarios da información, da finalidade a que se destinarán os datos, e da natureza dos datos cedidos, ou no seu caso, cando o RGPD establézao, previamente, solicitarase o consentimento inequívoco específico e informado o usuario. Con todo, o PROPIETARIO DA WEB informa o usuario e ao cliente, que calquera tratamento de datos persoais, suxéitase á lexislación vixente en España en materia de protección de datos, establecida polo RGPD e a súa normativa complementaria e de desenvolvemento. Neste sentido, o PROPIETARIO DA WEB só é responsable e garante a confidencialidade dos datos de carácter persoal que solicite ao usuario a través da páxina Web.

 

F.- Calidade dos datos:

 

O PROPIETARIO DA WEB advirte ao usuario, que salvo a existencia dunha representación legalmente constituída, ningún usuario pode utilizar a identidade doutra persoa e comunicar os seus datos persoais, polo que o usuario en todo momento deberá ter en conta que, só pode incluír datos persoais correspondentes á súa propia identidade e que sexan adecuados, pertinentes, actuais, exactos e verdadeiros. A tales efectos, o usuario será o único responsable fronte a calquera dano, directo e/ou indirecto que cause a terceiros ou ao PROPIETARIO DA WEB, polo uso de datos persoais doutra persoa, ou os seus propios datos persoais cando sexan falsos, erróneos, non actuais, inadecuados ou impertinentes. Igualmente o usuario que utilice os datos persoais dun terceiro, responderá #ante este de a obrigación de información establecida no RGPD para cando os datos de carácter persoal non fosen solicitados do propio interesado, e/ou das consecuencias de non informarlle.

 

G.- Exercicio dos dereitos de Acceso, Rectificación, Limitación do tratamento, Portabilidade, Cancelación, Oposición do tratamento e Supresión dos datos:

 

O PROPIETARIO DA WEB informa o usuario da posibilidade de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento, portabilidade, oposición ao tratamento e supresión dos seus datos así como o dereito para presentar unha reclamación #ante a Autoridade de Controla mediante escrito dirixido ao PROPIETARIO DA WEB na seguinte dirección: San Roque nº 59 Baixo, 36204 – Vigo (Pontevedra – España) ou mediante correo dirixido a infoantimailspammer@autonomosdixitais.com, achegando en ambos os casos o seu DNI ou tarxeta de identidade.

 

H.- Uso de formularios para a recollida de datos persoais:

 

Nos formularios de contacto existentes na web, onde se recollen datos de carácter persoal, o usuario deberá consentir de maneira expresa e con carácter previo ao envío dos mesmos, a aceptación e coñecemento da política de privacidade mediante o enchemento do check “lin e acepto a política de privacidade”, e a cuxo contido poderá ter acceso mediante a ligazón adxunta que lle remitirá o presente aviso legal. Se o campo check non for marcado polo usuario, non se realizará o envío dos datos contidos nos devanditos formularios.

 

I.- Medidas de seguridade adoptadas con relación ao tratamento dos datos persoais:

 

O PROPIETARIO DA WEB informa o usuario que, de conformidade co disposto no RGPD, adoptou as medidas de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos. Igualmente o PROPIETARIO DA WEB garante ao usuario o cumprimento do deber de secreto profesional respecto dos datos persoais dos usuarios e do deber de gardalos.

 

J.- Máis información sobre política de privacidade:

 

Se quere obter maior información sobre a nosa política de privacidade pode picar na seguinte ligazón do noso sitio web: https://www.autonomosdixitais.com/politica-de-privacidade/

 

5)  PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

 

En virtude do disposto á lexislación vixente reguladora da Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do PROPIETARIO DA WEB. Todos os contidos do sitio web, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence ao PROPIETARIO DA WEB, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos, máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web. En definitiva, os usuarios que accedan a este sitio web poden visualizar os contidos e efectuar, no seu caso, copias privadas autorizadas sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros, nin se instalen a servidores conectados a redes, nin sexan obxecto de ningún tipo de explotación comercial. Así mesmo, todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen no sitio web son propiedade do PROPIETARIO DA WEB, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao mesmo atribúa ao usuario dereito algún sobre os mesmos. O establecemento dun híper ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o PROPIETARIO DA WEB e o propietario do sitio web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do PROPIETARIO DELA WEB dos seus contidos ou servizos. Aquelas persoas que se propoñan establecer un híper ligazón, previamente deberán solicitar autorización por escrito ao PROPIETARIO DA WEB. En todo caso, o hiperenlace unicamente permitirá o acceso á home- page ou páxina de inicio do noso sitio web, así mesmo deberá absterse de realizar manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre o PROPIETARIO DA WEB, ou incluír contidos ilícitos, contrarios aos bos costumes e á orde pública. O PROPIETARIO DA WEB non se responsabiliza do uso que cada usuario déalle aos materiais postos a disposición neste sitio web nin das actuacións que realice en base aos mesmos.

 

6)  EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E DE RESPONSABILIDADE

 

O contido do presente sitio web é de carácter xeral e ten unha finalidade meramente informativa, sen que se garanta plenamente o acceso a todos os contidos, nin o seu exhaustividad, corrección, vixencia ou actualidade, nin a súa idoneidade ou utilidade para un obxectivo específico. O PROPIETARIO DA WEB exclúe, ata onde permite o ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza derivados de:

 

 1. A imposibilidade de acceso ao sitio web ou a falta de veracidade, exactitude, exhaustividade e/ou actualidade dos contidos, así como a existencia de vicios e defectos de toda clase dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición aos que se accedeu a través do sitio web ou dos servizos que se ofrecen.
 2. A presenza de virus ou doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou datos dos
 3. O incumprimento das leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente aviso legal como consecuencia do uso incorrecto do sitio En particular, e a modo ejemplificativo, o PROPIETARIO DA WEB non se fai responsable das actuacións de terceiros que vulneren dereitos de propiedade intelectual e industrial, segredos empresariais, dereitos á honra, á intimidade persoal, familiar e á propia imaxe, así como a normativa en materia de competencia desleal e publicidade ilícita.

 

7) MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

 

Ou PROPIETARIO DÁ WEB poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia dás citadas condicións irá en función dá súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

 

8)  ENLACES

 

O PROPIETARIO DA WEB declina calquera responsabilidade respecto a a información que se ache fose desta web e non sexa xestionada directamente polo noso webmaster. A función dos links que aparecen nesta web, exclusivamente a de informar o usuario sobre a existencia doutras fontes susceptibles de ampliar os contidos que ofrece este sitio web. O PROPIETARIO DA WEB non garante nin se responsabiliza do funcionamento ou accesibilidade dos sitios enlazados. Nin suxire, convida ou recomenda a visita aos mesmos, polo que tampouco será responsable do resultado obtido. O PROPIETARIO DA WEB non se responsabiliza do establecemento de hipervínculos por parte de terceiros.

 

9)  DEREITO DE EXCLUSIÓN

 

O PROPIETARIO DA WEB resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso do Portal.

 

10)  XENERALIDADES

 

No caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que existen feitos ou circunstancias que revelen o carácter ilícito da utilización de calquera contido e/ou da realización de calquera actividade nas páxinas web incluídas ou accesibles a través do sitio web, deberá enviar unha notificación ao PROPIETARIO DA WEB, identificándose debidamente, especificando as supostas infraccións e declarando expresamente e baixo a súa responsabilidade que a información proporcionada na notificación, é exacta.

 

11)  PUBLICACIONES

 

A información administrativa facilitada a través do sitio web non substitúe a publicidade legal das leis, normativas, plans, disposicións xerais e actos que teñan que ser publicados formalmente aos diarios oficiais das administracións públicas, que constitúen o único instrumento que dá fe da súa autenticidade e contido. A información dispoñible neste sitio web debe entenderse como unha guía.

 

12)  LEY APLICABLE E XURISDICCIÓN

 

Estas condicións rexeranse ou interpretarán conforme á lexislación española naquilo que non estea expresamente establecido. O prestador e o usuario, acordan someter calquera controversia que puidese suscitarse da prestación dos produtos ou servizos obxecto destas Condicións, aos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, o prestador e o usuario, renuncian expresamente a calquera outro foro, someténdose aos Xulgados e Tribunais do domicilio do PROPIETARIO DA WEB.