Cláusula formulario de contacto

Cláusula formulario de contacto

En cumprimento do Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 e a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e Garantía dos dereitos dixitais informámoslle que os datos por Vd. proporcionados serán obxecto de tratamento por parte de LEARNING AND SUPPORT SERVICES, S.L con CIF B27827567, con domicilio en c/San Roque nº 59 Baixo, 36204 – Vigo (Pontevedra – España), coa finalidade de prestarlle o servizo solicitado.

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución do servizo por vostede solicitado. A oferta prospectiva de servizos está baseada no consentimento que se lle solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución da solicitude.

Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en LEARNING AND SUPPORT SERVICES, S.L estamos a tratar os seus datos persoais e por tanto ten dereito a exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento, portabilidad, oposición ao tratamento e supresión dos seus datos mediante escrito dirixido á dirección postal arriba mencionada ou electrónica info@autonomosdixitais.com achegado copia do DNI en ambos os casos, así como o dereito para presentar unha reclamación #ante a Autoridade de Control.

Así mesmo solicitámoslle a súa autorización para ofrecerlle servizos relacionados cos solicitados, prestados e/ou comercializados pola nosa entidade e poder desa forma fidelizarlle como cliente.