Política de Privacidade

Política de Privacidade

A privacidade é de gran importancia para LEARNING AND SUPPORT SERVICES, S.L.U. e queremos manter unha actitude aberta e transparente ao tratar os seus datos persoais.

Por tanto, dispoñemos dunha política que establece como se tratan e protexen os seus datos persoais.

 

 

¿Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?:

 

  • Responsable do tratamento: LEARNING AND SUPPORT SERVICES, S.L.U.
  • CIF: B27827567
  • Domicilio social: c/San Roque nº 59 Bajo, 36204 – Vigo (Pontevedra – España)
  • Correo electrónico de contacto: infoantimailspammer@autonomosdixitais.com

 

¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?:

 

En LEARNING AND SUPPORT SERVICES, S.L.U. tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de realizar a xestión administrativa, contable e fiscal dos servizos solicitados, así como enviar comunicacións comerciais sobre os nosos produtos e servizos, para cuxo consentimento vostede prestase.

 

¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?:

 

Os datos conservaranse mentres se manteña a relación comercial, e no seu caso, durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais que resulte de aplicación.

 

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?:

 

Indicámoslle a base legal para o tratamento dos seus datos:

 

  • Execución dun contrato: Prestación dos servizos solicitados
  • Consentimento do interesado: Envío de comunicacións comerciais.

 

¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?:

 

Unicamente cederanse os seus datos para dar cumprimento a obrigacións legais relacionadas co PROXECTO AUTONOMOS DIXITAIS, por tanto, soamente poderán ser cedidos á Xunta DE GALICIA , entidade pública, promotora do proxecto e ás entidades impartidoras da formación.

 

Transferencias de datos a terceiros países:

 

Non están previstas transferencias de datos a terceiros países.

 

¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?:

 

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en LEARNING AND SUPPORT SERVICES, S.L.U.  estamos a tratar datos persoais que lles concernen, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexa necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, LEARNING AND SUPPORT SERVICES, S.L.  deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Poderá exercitar materialmente os seus dereitos da seguinte forma: dirixíndose á dirección de correo electrónico do responsable do tratamento apuntado anteriormente achegando copia do seu DNI ou documento de identidade.

Se outorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

No caso de que senta vulnerados os seus dereitos no concernente á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación #ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente a través do seu sitio web: www.aepd.es.

 

¿Como obtivemos os seus datos?:

 

Os datos persoais que tratamos en LEARNING AND SUPPORT SERVICES, S.L.U. foron directamente proporcionados polo interesado.

As categorías de datos que se tratan son:

 

  • Datos identificativos
  • Direccións postais e electrónicas
  • Información comercial